Saturday, July 30, 2011

Pocoyo Cake

1kg vanilla buttercake
pocoyo theme for birthday boy Shaqeel Ayyan's 1st birthday